Deze website wordt beheerd door Kim de Keijzer gevestigd aan de Beethovenlaan 156, 6865EG te Doorwerth, Nederland. Als u deze website wilt gebruiken, dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen en het gebruik van de website betekent dat u ermee instemt dat deze voorwaarden bindend zijn. Dit is zonder meer van toepassing, of u uw gegevens bij ons registreert of niet.

Disclaimer
De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website. Wij beijveren ons om ervoor te zorgen dat de gegevens op onze website correct zijn, maar wij staan niet in en zijn niet verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van het materiaal op de website. Kim de Keijzer behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Sociale media cookies: Als u op een Kim de Keijzer-website gebruik maakt van de social media sharebuttons, wordt ook een cookie geplaatst. Daarmee hoeft u een volgende keer niet meer bij het betreffende sociale netwerk  in te loggen om een artikel te delen. Ook kunt u dankzij deze cookies zien welke artikelen u al gedeeld hebt.

Aansprakelijkheid
Kim de Keijzer kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld jegens de gebruiker van de website voor verlies, schade, kosten of uitgaven (meer bepaald winstderving, gebruiksverlies, directe, indirecte, bijkomende of voortvloeiende schade) die het gevolg zijn van fouten, omissies of andere onvolkomenheden in de via de website verkregen informatie. Kim de Keijzer spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Kim de Keijzer.

Intellectual Property
Alle auteursrechten en andere (intellectuele eigendoms) rechten op alle teksten, afbeeldingen en andere materialen op deze site zijn eigendom van Kim de Keijzer en de bij haar aangesloten bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar. Deze werken worden wereldwijd beschermd door wetten en verdragen inzake auteursrecht. Al deze rechten zijn voorbehouden. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Kim de Keijzer, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Handelsmerken
Kim de Keijzer is een handelsmerk en als zodanig geregistreerd in Nederland en in andere landen. Kim de Keijzer beschermt haar merk en logo’s in alle landen waarin deze door haar worden gebruikt. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming handelsmerken, logo’s of andere eigendomsgegevens (met inbegrip van afbeeldingen, tekst, pagina layout of vorm) van Kim de Keijzer vorm te geven of bij vormgevingstechnieken te gebruiken. Het is niet toegestaan de meta tags of andere verborgen tekst van onze handelsmerken te gebruiken zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.